Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.COTENIEN.PL


 
I. Postanowienia ogólne.
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.cotenien.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez
Katarzynę Pałac  (zwanej dalej Sprzedawcą), prowadzącej działalność nierejestrowaną na podstawie art. 5
ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r., adres do doręczeń ul. Bobrza 16/11, 54-220 Wrocław,
adres email: cotenien@gmail.com, tel: 508 202 890.
2. Sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta,
zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów
oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania
reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług
drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów
za pośrednictwem Sklepu. 
4. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego
postanowień w trakcie składania zamówienia.
5. Niniejszy regulamin dotyczy zamawiania produktów na stronie internetowej www.cotenien.pl przez zakładkę
SKLEP. Nie dotyczy natomiast dokonywania zamówień za pośrednictwem zakładek ZAMÓWIENIA
INSYWIDUALNE i PAPETERIA ŚLUBNA, co do których zasady zamawiania zostały określone w poszczególnych
zakładkach.
6. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie, oraz
drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1. Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy
użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. 
7. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.cotenien.pl,
odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
8. Produkty oferowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy
prawa polskiego.

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną.
1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:
a. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b. prowadzenie Konta w Sklepie,
c. zamieszczanie opinii.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych
w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te,
stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów. oraz udostępnieniu Klientom formularza
zamówienia na stronie internetowej Sklepu. 
4. Usługa zawierania umów sprzedaży produktu polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień
(oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej cotenien.pl
poprzez zakładkę SKLEP, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest
nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 
5. Usługa prowadzenia konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po
zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji
zawierającego: imię i nazwisko, adresu , adresu do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres
poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient
może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez
przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe
określone w punkcie I pkt. 1. Regulaminu). 

6. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie
multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie
przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów
Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
7. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą
elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy
komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie
do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest
zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww.
zagrożeniami. 
8. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z
prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w
zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. 
9. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub poprzez pocztę
elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie I pkt. 1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane
przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową  www.cotenien.pl. Zamówienia można
składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę
zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu
cywilnego. 
2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie  www.cotenien.pl, za
pośrednictwem zakładki SKLEP, wyborze przycisku "do koszyka", a następnie przycisku „zamawiam” . W dalszej
kolejności należy wybrać opcję zakupów: bez rejestracji lub po zalogowaniu, wypełnienie formularza zamówienia,
i kliknięcie przyciku „podsumowanie” a następnie”potwierdzam zakup”. Zamówienia składane za pośrednictwem
Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty. 
3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i
jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak
akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z
możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie. 
4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza
otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta

adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta
umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie
potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający
wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy. 
5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

IV. Ceny i płatność
1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie
składniki takie jak cła i podatki) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). 
2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym
opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od
wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu
oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. Ponadto, po złożeniu
zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość email z potwierdzeniem danych zamówienia.
3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
85 2530 0008 2056 1042 4364 0001 , odbiorca: Katarzyna Pałac. W tytule przelewu należy wpisać numer
zamówienia podany w otrzymanej wiadomości email.
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od
dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Zapłata ceny jest warunkiem wysłania towaru.
W przypadku braku płatności w ww. terminie, umowa ulega rozwiązaniu.
4. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są rachunki. Sprzedający nie wystawia faktur VAT
 
V. Dostawa 
1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna. 
2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego
przy składaniu zamówienia. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio
na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia. 
3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy
skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz
jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta
przed złożeniem zamówienia. 
4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłąty, chyba że w
opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę
możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu

określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie
reklamacyjne.

VI. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług
elektronicznych
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym
(np. prowadzenie Konta).
b. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez
przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cotenien@gmail.com.
c. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i
bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o
charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z
wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia
oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w
drodze porozumienia stron.

VII. Procedura rozpatrywania reklamacji.
1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych
(rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części
odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).
2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie I pkt.1 Regulaminu. Reklamacja
powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a
w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie.
Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez
Sprzedawcę. 
3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą,
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz
do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w
którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania
dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz
Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 
4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. 
5. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty, jak również nie świadczy usług
posprzedażowych.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy.
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient
będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy określonych
w puncie V Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie
i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od
umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również z formularza zwrotu
wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem
złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np.
towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą
zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową. 
5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów
wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w
szczególności: 
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia; 
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
8. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje)
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu
świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. 
9. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w
transporcie.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń.
1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego
decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. 
2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a
ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie
wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku. 

3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży
przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w
art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych
polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 
4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

X. Ochrona danych osobowych.
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1422 z późn. zm.). 
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia. 
3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie I
pkt.1. Regulaminu.
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, która
dostępna jest na stronie sklepu internetowego w zakładce INFORMACJE/Polityka prywatności.

XI. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego
prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego
też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść
konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż
postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy. 
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów
prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony
Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu
cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze
niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem
wejścia w życie zmian. 
3. Załącznikami do regulaminu są: 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, 2. Wzór oświadczenia o
odstąpieniu od umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu. 
4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2018 r.
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) 

Prawo odstąpienia od umowy 
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie
rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: ul. Bobrza
16/11, 54-220 Wrocław, tel. [NUMER TELEFONU] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania
przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówień indywidualnych
opisanych w pkt. 10 niniejszego regulaminu.
Skutki odstąpienia od umowy : 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z
wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w
którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie
poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do
czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej. 
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo
rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż
było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
- Adresat: 
Cotenien.pl 
ul. Bobrza 16/11, 54-220 Wrocław 
tel: 508202890
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
...............................................................................................

...............................................................................................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):  
...............................................................................................  
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):  
............................................................................................... 
- Adres konsumenta(-ów):
............................................................................................... 
- Podpis konsumenta(-ów):............................................ 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

- Data: ............................ 
(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl