Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny www.cotenien.pl jest Katarzyna Pałac
prowadząca działalność nierejestrowaną na podstawie art. 5 ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018
r., adres do doręczeń ul. Bobrza 16/11, 54-220 Wrocław, adres poczty elektronicznej: cotenien@gmail.com tel.
508202890, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą/Sprzedawcą.


II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU SPRAWNEJ I KOMFORTOWEJ REALIZACJI
ZAMÓWIENIA 
1. Dane osobowe zbierane są w trakcie składania zamówienia.
2. Przetwarzane dane są niezbędne do sprawnego zrealizowania zamówienia, czyli Umowy Sprzedaży/Umowy o
dzieło w przypadku zamówień indywidualnych oraz do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze (w szczególności z obowiązków podatkowych). Przetwarzane dane osobowe to:
a. imię i nazwisko
b. adres
c. adres e-mail
d. numer telefonu
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, firmy kurierskie, Poczta Polska, instytucje
płatnicze (np. PayU, PayPal), dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści),
dostawcy usług księgowych.
4. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi powiększony o okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Klienta.


III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI UMOWY PROWADZENIA KONTA W
SKLEPIE 
1. Dane zbierane są przy zakładaniu Konta w Sklepie i w trakcie jego prowadzenia.
2. Przetwarzane dane niezbędne do realizacji umowy prowadzenia konta w Sklepie:
a. adres e-mail
3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu automatycznego uzupełniania formularza
zamówienia. Jeżeli klient zgadza się na takie przetwarzanie danych może je wpisać w odpowiednie okienka na
swoim Koncie w Sklepie. Te dane to:
a. imię i nazwisko
b. adres
c. numer telefonu
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów
i oprogramowania, programiści).
5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Klienta przetwarzane będą do czasu jej wycofania lub
usunięcia Konta.
6. Klient może wycofać zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy usunąć wysłać maila na adres
cotenien@gmail.com.
7. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
8. Podanie adresu e-mail jest warunkiem zawarcia umowy, jest ono dobrowolne ale jego brak uniemożliwi
prowadzenie Konta w Sklepie.
9. Podanie pozostałych danych na Koncie jest dobrowolne. Ich brak uniemożliwia automatyczne uzupełnianie
formularza zamówienia.
 
IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z KLIENTEM 
1. Dane zbierane są w trakcie kontaktu rozpoczętego przy pomocy formularza kontaktowego, telefonicznie, za
pośrednictwem poczty e-mail, Czatu lub innych narzędzi komunikacji.

2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do rzetelnej obsługi Klientów zwracających się z zapytaniem.
3. Przetwarzane dane to:
a. adres e-mail
b. imię i nazwisko
c. numer telefonu
4. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy
serwerów i oprogramowania, programiści).
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres roku.
6. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do nawiązania kontaktu.
 
V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU KOMUNIKACJI ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW
SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w mediach społecznościowych są odpowiednio Facebook,
Instagram, Google
2. Cotenien.pl staje się Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób, które weszły w interakcję (np.
polubienie, udostępnienie, komentarz, etc.) z profilem/stroną prowadzoną przez Cotenien.pl
3. Przetwarzane dane mogą różnić się w zależności od konkretnego portalu społecznościowego i danych
udostępnionych na nim przez użytkownika. Dane te mogą obejmować:
a. imię i nazwisko
b. nick
c. wizerunek
d. profil publiczny
e. inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach
4. Dane osobowe z portali społecznościowych mogą zostać połączone z innymi danymi jeżeli wynika to z
okoliczności, np. zadanie pytania o status zamówienia.
Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Cotenien.pl, by sprawnie odpowiadać na komentarze i
wiadomości oraz budować dobre relacje z osobami wchodzącymi w interakcje. Podanie danych jest konieczne do
użycia narzędzi do komunikacji udostępnianych przez poszczególne portale społecznościowe.
 
VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I
NIEZAWODNOŚCI 
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Klientom oraz do zapewnienia niezawodności świadczenia usług Administrator
przetwarza następujące dane:
a. adresy IP
b. unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies)
c. możemy łączyć unikalne identyfikatory powiązane z różnymi przeglądarkami jeżeli klient jest zalogowany na
swoje Konto na kilku przeglądarkach
d. typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia
e. aktywność w witrynie www.cotenien.pl
f. źródła odwiedzin
2. Dzięki tym informacjom Administrator ma możliwość wykrywania oszustw, nadużyć, zagrożeń bezpieczeństwa i problemów technicznych, które mogłyby wyrządzić szkodę zarówno Klientom jak i Administratorowi ale także
innym osobom. Dzięki temu Administrator ma możliwość reagowania i zapobiegania im.
3. Odbiorcami danych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i
oprogramowania, programiści).
4. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie:
a. wymogu zapewnienia prawidłowości, integralności i poufności danych
b. interesów Administratora aby chronić swoich praw, bezpieczeństwa w tym również by zabezpieczać dane
niezbędne do dochodzenia roszczeń lub żądań.
5. Dane te przechowywane są tak długo jak długo mogą być istotne do zapewnienia bezpieczeństwa i
niezawodności.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU POMIARU WYNIKÓW 
1. Dla utrzymywania i ulepszania usług oraz oferty Sklepu, tak by zaspokajały potrzeby Klientów, Administrator
przetwarza dane:
a. adresy IP
b. unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies). Unikalne
identyfikatory powiązane z różnymi przeglądarkami mogą być łączone jeżeli klient jest zalogowany na swoje
Konto na kilku przeglądarkach.
c. typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia
d. aktywność w witrynie www.cotenien.pl
e. źródła odwiedzin
f. informacje o zakupach, sposobach płatności i dostawy
2. Cel przetwarzania wynika z prawa Administratora do racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami.
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów
i oprogramowania, programiści).
 
VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRAWNYCH 
1. Wszystkie dane wymienione w paragrafach poprzednich mogą być również przetwarzane w celu spełnienia
wymogów prawnych w m.in. w sytuacjach takich jak:
a. reagowanie na proces prawny
b. prawomocne żądania instytucji państwowych
c. zabezpieczanie danych w celu dochodzenia roszczeń
 
IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 
1. Dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki do:
a. Google
b. Paypal (w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem PayPal)
2. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych określanych jako
“Privacy Shield”, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
3. Kategorie danych osobowych jakie są przekazywane do Google:
a. adresy IP
b. unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies). Unikalne
identyfikatory powiązane z różnymi przeglądarkami mogą być łączone jeżeli klient jest zalogowany na swoje
Konto na kilku przeglądarkach.
c. typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia
d. aktywność w witrynie www.cotenien.pl
e. źródła odwiedzin
f. informacje o zakupach, sposobach płatności i dostawy
 
X. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres:
cotenien@gmail.com.
3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

 
XI. PLIKI COOKIES
1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies"
znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających
autoryzacji.
3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
a. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do
czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
b. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w
parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
c. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości
Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze
Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i
czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych
Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich
uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
„cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez
osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia
Regulaminu Sklepu www.cotenien.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji,
gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów
odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w
obszarze ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega także możliwość zmiany niniejszej Polityki
Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe i zmiana jej
wpływa na brzmienie niniejszej polityki, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych
przetwarzania danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl